STATUTUL ASOCIAȚIEI PĂRINȚILOR MAGHIARI

 

STATUTUL

ASOCIAȚIEI PĂRINȚILOR MAGHIARI

( varianta rectificată la data de 06.03.2018)

 

A MAGYAR SZÜLŐK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA

(2018.03.06-án javított változata)

 

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

 

Articolul 1.

Se constituie Asociația Părinților Maghiari (numită în continuare ”Asociația”) ca persoană juridică de drept privat, apolitică, nonprofit și neguvernamentală, organizată potrivit O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005, ai cărei membri fondatori sunt:

1.         Csíky Csengele cetăţean român, posesor al cărţii de identitate seria MS nr. 682937 CNP 2760108141033, domiciliata în com. Sângeorgiu de Mures, sat Tofalau, nr.14-F, născuta la data de 08.01.1976 în mun. Sfântu Gheorghe.

2.         Dacz Gábor, cetățean român,  posesor al cărţii de identitate seria MS nr. 786264, CNP 1740210312963 domiciliat în com. Sângeorgiu de Mures, sat Tofalau, nr.14-F, născut la data de 10.02.1974 în com. Virsolt, jud. Sălaj.

3.         György Annamária, cetățean român, posesor al cărţii de identitate seria MS nr. 735010, CNP 2750630264366, domiciliata în Târgu Mures, str. Márton Áron 19-4,  născut la data de 06.30.1975 în Targu Mures.

4.         Kajtár Kinga Tímea, cetățean român, posesor al cărţii de identitate seria MS. nr. 627059, CNP 2790130264408, domiciliata în Târgu Mures, str. Verii 28-B, ap.1,  născut la data de 30.01.1979 în Targu Mures.

5.         Szathmáry Zsolt István, cetățean român, posesor al cărţii de identitate seria MS nr. 558575, CNP 1700512264364, domiciliat în Târgu Mures, str. Argeșului 6-15  născut la data de 12.05.1970 în Târgu Mures.

(rectificat la data de 01.03.2018, cu Încheierea de rectificare nr. 16/01.03.2018)

 

Articolul 2.

Denumirea Asociației este ”Asociația Părinților Maghiari”, conform dovezii de disponibilitate a denumirii nr. 164936 din 28.11.2017, eliberată de către Ministerul Justiției.

 

Articolul 3.

Sediul Asociației este la adresa: com. Sangeorgiu de Mures, sat Tofalau, nr.14-F. Sediul va putea fi schimbat în viitor prin decizie a Consiliului Director.

 

Articolul 4.

Asociația se constituie pe durată nedeterminată și va funcționa de la data înscrierii hotărârii judecătorești în registrul persoanelor juridice de la sediul instanței.

 

Articolul 5.

Asociația poate deschide filiale si în alte localități sau județe din țară sau străinătate, poate stabili legături de colaborare cu organizații similare sau poate intra în uniuni sau federații, cu alte instituții și persoane juridice sau fizice din țară si străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.

 

 

CAPITOLUL II

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

 

Articolul 6.

(1) Membrii Asociației își exprimă voința să se asocieze în scopul reprezentării intereselor copiilor școlari și preșcolari care frecventează sau au frecventat unități de învățământ din România  in care au beneficiat de studii  cu predare in limba maghiară precum și a părinților lor.

(rectificat la data de 06.03.2018, cu Încheierea de rectificare nr. 19/06.03.2018)

(2) Obiectivul Asociației este reprezentarea intereselor copiilor și părinților maghiari din România pentru a avea parte de o educație corespunzătoare în limba maternă, conform opțiunilor copiilor și părinților și sprijinirea integrării sociale și profesionale.

(3) Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Asociația îsi propune realizarea următoarelor activități:

 1. acordarea de consultanță și consiliere membrilor Asociației, în conformitate cu scopul acestuia, inclusiv prin intermediul societăților specializate în diferite domenii;
 2. reprezentarea intereselor membrilor Asociației în conformitate cu scopul acesteia;
 3. consiliere și consultanță în vederea declarării și formulării acțiunilor, cererilor, petițiilor și apărărilor necesare în fața autorităților publice și a instanțelor de judecată;
 4. monitorizarea si sprijinirea activității autorităților publice prin proceduri specifice de Advocacy, (prin Advocacy înțelegem susținerea si promovarea unei idei sau a unei cauze., Advocacy este ansamblul activităților desfășurate de către Asociație pentru a influenta deciziile ce privesc politicile publice din domeniile de interes);

 

 1. organizarea de manifestații publice și alte activități de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
 2. organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dezbateri publice, tabere, școli de vară;
 3. realizarea, editarea și difuzarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale informative;
 4. informarea, consilierea și sprijinirea familiilor copiilor maghiari din România în scopul creșterii și educării corespunzătoare a acestora;
 5. dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu autoritățile publice din țară și din străinătate;
 6. derularea de activități de sponsorizare / mecenat;
 7. dezvoltarea unor activități economice directe în vederea autofinanțării, în concordanță cu scopul Asociației;
 8. alte activități care contribuie la realizarea scopului Asociației și care nu contravin ordinii de drept;

 

 

CAPITOLUL III

PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

 

Articolul 7.

Patrimoniul inițial este constituit din aportul membrilor fondatori, în valoare totală de 1.000 lei.

 

Articolul 8.

Patrimoniul asociației se completează cu donații, subvenții, contribuții, bunuri mobile și imobile, creanțe, acțiuni, fonduri obținute în țară și străinătate în moneda națională și/sau valută de către persoane fizice și juridice, din activitățile proprii și prin orice alte mijloace oferite de lege.

 

 

Toate donațiile se vor înscrie într-un registru de donații.

 

Articolul 9.

Pentru a realiza obiectivele prevăzute în statut și pentru mărirea patrimoniului, Asociația poate achiziționa sau înstrăina bunuri, drepturi de autor, know-how, etc. asumându-și toate obligațiile și beneficiind de drepturile aferente acestor tranzacții.

 

Articolul 10.

Veniturile asociației provin din:

 1. cotizația de înscriere a persoanei juridice;
 2. cotizațiile membrilor asociației, stabilite de Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director;
 3. donații ale membrilor sau terților, persoane fizice sau juridice din țară și străinătate;
 4. vânzarea publicațiilor proprii;
 5. taxe de participare la cursuri, concursuri sau alte activități științifice sau de cercetare organizate de asociație în cooperare cu terți, dacă e cazul;

 

 1. veniturile obținute de asociație din activitățile proprii;
 2. resurse obținute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, in condițiile legislației in vigoare;
 3. alte venituri realizate în conformitate cu prevederile legale.

 

Articolul 11.

Toate tranzacțiile, contractele, transferurile de bani și valori precum și orice alte operațiuni financiare privind patrimoniul asociației vor fi aprobate de Consiliul Director sau Presedinte  în conformitate cu prevederile prezentului statut.

 

Articolul 12.

Consiliul Director al Asociației poate refuza orice donație sau legat oferit în termeni inacceptabili sau care contravine obiectivelor asociației sau a prevederilor prezentului Statut.

 

 

Articolul 13.

Asociația poate deschide cont la orice bancă din țară sau străinătate, cu respectarea legislației în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

MEMBRII ASOCIAȚIEI

 

Articolul 14.

Pot deveni membri ai Asociației persoanele fizice din România care au sau au avut copii care au frecventat  unitățile  universitare, preuniversitare școlare sau preșcolare din România sau persoanele juridice din țară care sunt constituite ca și comitete părintești maghiare și achită cotizațiile sau taxele stabilite de către Asociație.

 

 

Articolul 15.

Membrii pot fi:

a. Membri fondatori - care dobândesc calitatea de membru în momentul constituirii Asociației și sunt menționați ca membrii fondatori.

b. Membri asociați - care vor dobândi această calitate în urma înaintării unei cereri de primire motivate către Adunarea Generală, Consiliul Director sau Președinte, abilitată să se pronunțe asupra admiterii de noi membri. În caz de refuz, nici una dintre forurile abilitate asupra luării deciziei nu este obligată să își motiveze decizia.

c. Membri onorifici – care dobândesc această calitate la propunerea Adunării Generale și cu acordul Consiliului Director, în urma unor servicii deosebite aduse Asociației. Membrii onorifici nu au drept de vot în Adunarea Generală.

 

Articolul 16.

Calitatea de membru se pierde prin:

a. deces sau încetarea existenței persoanei juridice;

b. renunțarea la calitatea de membru, adresată în scris președintelui Asociației;

c. excludere decisă de Consiliul Director pentru nerespectarea prezentului statut sau a regulamentului intern, sau pentru orice alt motiv de natură a prejudicia interesele morale sau materiale ale Asociației, cu informarea în prealabil a persoanei în cauză, aceasta având dreptul să își exprime în scris punctul său de vedere.

Calitatea de membru fondator se pierde prin renunțare, caz în care ceilalți membrii fondatori pot alege un alt membru fondator dintre membrii asociației,  cu votul unanim al membrilor fondatori.

 

CAPITOLUL V

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASOCIAȚIEI

 

Articolul 17.

Membrii Asociației au următoarele drepturi:

 

a. să participe la Adunările Generale, să pună în discuție si să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al Asociației;

b. să aleagă si să fie aleși în organele de conducere ale Asociației;

c. să semnaleze Asociației problemele care privesc scopul si obiectivele Asociației, în vederea promovării si apărării acestora;

d. să se retragă din Asociație;

e. să își exprime votul în cadrul Adunării Asociaților;

f. să facă propuneri privitor la activitatea Asociației si folosirea fondurilor strânse si activitatea organelor de conducere;

g. să primească sprijin moral si asistență din partea Asociației în cazuri excepționale (boală, accident, incendii, decesul sau boala gravă a unui membru de familie)și în toate cazurile care sunt conforme cu scopul asociației

 

Articolul 18.

Membrii Asociației au următoarele îndatoriri:

a. să respecte statutul, regulamentul intern, hotărârile organelor de conducere ale Asociației si să dea sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor Asociației;

b. să nu aducă prejudicii de ordin moral sau material Asociației;

c. să participe la adunările generale si/sau la ședințele Consiliului Director, după caz;

d. să sprijine moral Asociația;

e. să achite cotizația stabilită de Adunarea Generală.

 

Articolul 19.

(1) Membrii Asociației nu răspund personal pentru actele sau faptele acesteia. Asociația răspunde cu patrimoniul propriu pentru prejudiciile produse terților prin actele sau faptele sale.

(2) În materie de gestiune, răspunderea incumbă membrilor Consiliului Director.

 

CAPITOLUL VI.

ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL

 

Articolul 20. Adunarea Generală

(1) Adunarea Generală este organul de conducere al asociației și este alcătuită din totalitatea membrilor asociației.

(2) Adunarea Generală are următoarele atribuții:

 1. alege și revocă Consiliul Director al asociației;
 2. alege și numește cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori a Asociației;

 

 1. propune membrii de onoare a Asociației;
 2. stabilește strategia și obiectivele generale ale Asociației;
 3. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil;
 4. hotărăște deschiderea de filiale și de sucursale, în țară și în străinătate;
 5. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum si a bilanțului contabil și a rapoartelor anuale;
 6. aprobă raportul anual al Consiliului Director și îi dă descărcare;
 7. aprobă raportul anual al Cenzorului și îi dă descărcare;
 8. hotărăște asupra oricărei modificări a prezentului statut;
 9. hotărăște dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
 10. alege președintele asociației;
 11. decide asupra veniturilor Asociației și provenienței lor;
 12. decide asupra resurselor obținute de la bugetul de stat și/sau bugetele locale;
 13. stabilește programul de activitate;
 14. stabilește cotizația anuală;
 15. orice alte atribuții prevăzute de lege;

 

Articolul 21.

Adunarea Generală se reunește obligatoriu anual și, ori de câte ori este necesar, în timpul anului, precum și la cererea Consiliului Director sau a cel puțin unei treimi din numărul membrilor. Datele de întrunire ale Adunării Generale vor fi comunicate membrilor de către Președintele asociației.

 

Articolul 22.

(1) Convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară se face decătre Consiliul Director, prin președinte, în scris, prin mijloace clasice (scrisoare recomandată) sau electronice (e-mail, mesagerie sau alte forme), cu cel puțin 15 zile înainte de data desfășurării adunării.

(2) În convocare se vor preciza ziua, ora și locul unde se desfășoară ședința Adunării Generale, precum și ordinea de zi.

 

Articolul 23.

(1) Adunarea Generală este valabil constituită dacă sunt prezenți cel puțin 1/3 din totalul membrilor Asociației și toți membrii fondatori sau, dacă numărul membrilor este mai mare de 200, prin prezența a cel puțin 50 dintre membrii asociației și toți membrii fondatori.

(2) Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

(3) Fiecare membru persoana fizică are dreptul la un singur vot. În cazul membrilor persoane juridice numărul voturilor este stabilit la aderare de către Consiliul Director în funcție de numărul persoanelor pe care îl reprezintă.

(4)Membrii fondatori au drept de veto asupra deciziilor luate în cadrul Adunării Generale, în sensul că dacă cel puțin jumătate din membrii fondatori nu votează în favoarea deciziei luate,  acesta se consideră respinsă.

(5) Dezbaterile si hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special de către un secretar desemnat de Consiliul Director.

(6) Prezidarea Adunării Generale aparține președintelui Asociației sau, în lipsa acestuia, vicepreședintelui sau, în lipsa acestuia, celui mai în vârstă Membru Fondator.

(7) Persoanele care nu sunt membrii ai Asociației pot fi invitate la ședințele Adunării Generale cu aprobarea președintelui sau a Consiliului Director.

(8) Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii si pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

 

Articolul 24. Președintele asociației

(1) Președintele reprezintă asociația și conduce Consiliul Director.

(2) Președintele Asociației este ales de Adunarea Generală pe un mandat de 5 ani. Mandatul poate fi reînnoit. În caz de vacanță a președintelui, atribuțiile acestuia pot fi  exercitate de către vicepreședinte în caz de delegare.

(3) Primul președinte este numit prin actul constitutiv al Asociației.

(4) Vicepreședintele este ales de către Consiliul Director.

(5) Președintele reprezintă asociația în relațiile cu terții, deține ștampila asociației și conduce Consiliul Director. Președintele asociației îndeplinește rolul de administrator al acesteia între ședințele Consiliului Director, având atribuțiile de reprezentare și executare cu care este mandatat de către Consiliul Director, prin mandat general sau special.

Convoacă si prezidează Consiliul Director si reprezintă Asociația în justiție si în toate actele civile ale Asociației, autorizează operațiunile financiare care nu depășesc 5.000 Euro/tranzacție, si încheierea contractelor care nu depășesc 5.000 Euro/partener/an în care Asociația este parte contractantă si îndeplinește si următoarele atribuții:

 

 

 1. încheie acte juridice în numele si pe seama Asociației
 2. primirea si excluderea membrilor;
 3. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală

(6) Președintele va  fi remunerat de asociație cu o indemnizație stabilită de Consiliul Director.

 

 

Articolul 25. Consiliul Director

(1) Consiliul Director este organul executiv al asociației.

(2) În primii 4 ani de activitate ai asociației Consiliul Director este format din membrii fondatori desemnați prin Actul constitutiv al Asociației. Numărul membrilor Consiliului Director poate fi modificat de Adunarea Generală începând din anul 2022, odată cu alegerile privind componența acestuia.

(3) În cazul în care, din orice motiv, oricare dintre membrii  Consiliului Director nu mai poate deține această calitate, membrii fondatori vor hotărî asupra înlocuirii acestuia.

(4) Poate fi ales în Consiliul Director orice persoană care este membru al Asociației de cel puțin 3 luni, în vârstă de cel puțin 25 de ani în ziua alegerii si la zi cu cotizațiile sale.

(5) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale și hotărăște în toate problemele ce intră în competența sa.

(6) Consiliul Director este răspunzător pentru întreaga activitate în fața Adunării Generale.

(7) Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele și faptele sale în cazul încălcării legislației sau dispozițiilor primite.

(8) Consiliul Director se întrunește trimestrial, la convocarea președintelui, precum și de fiecare dată când interesul o necesită, la cererea scrisă adresată președintelui de către cel puțin 1/3 din membrii Consiliului Director sau de presedinte.

(9) Președintele convoacă membrii Consiliului Director la întruniri, precizând ordinea de zi.

(10) Hotărârile sunt luate cu majoritatea a voturilor membrilor prezenți, în condițiile prezenței a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului Director și a președintelui.

(11) Toate hotărârile Consiliului Director sunt consemnate într-un registru și sunt semnate de membrii prezenți.

(12) Membrii Consiliului Director sunt aleși pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitate de prelungire.

 

Articolul 26.

(1) Consiliul Director execută hotărârile Adunării Generale, autorizează operațiunile financiare care depășesc 5.000 Euro/tranzacție și încheierea contractelor care depășesc 5.000 Euro/partener/an, în care Asociația este parte contractantă până la suma de 50.000 Euro.

(2) Consiliul Director îndeplinește și următoarele atribuții:

 1. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, situația financiară, proiectul programelor Asociației;
 2. stabilirea strategiei generale și a programelor;
 3. încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;
 4. aprobă organigrama și politica de personal a Asociației;
 5. hotărăște primirea și excluderea membrilor;
 6. elaborarea regulamentului intern de funcționare;
 7. alegerea si revocarea cenzorului;
 8. înființarea de filiale;
 9. Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociație pentru a încheia acte juridice in numele și pe seama sa sau orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

 

 1. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.

(3) Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

(4) Membrii Consiliului Director pot fi remunerați de asociație cu o indemnizație stabilită de Adunarea Generală.

 

Articolul 27. Cenzorul

 1. Controlul activității financiar-contabile a Asociației este exercitat de un cenzor numit de Adunarea Generală pentru o perioadă de 2 ani. Poate fi cenzor și o persoană din afara asociației.
 2. Cenzorul asigură controlul financiar al Asociației si poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot. Dacă este nevoie, Adunarea Generală poate hotărî înființarea unei Comisii de cenzori, compusă din trei membri, care să preia atribuțiile de control ale activității Asociației. Din comisia de cenzori trebuie să facă parte si un expert contabil.
  1. Cenzorul are următoarele atribuții:
   1. verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
   2. întocmește rapoarte si le prezintă Adunării Generale;
   3. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală și de lege.

(2) Cenzorul va prezenta anual raport în fața Adunării Generale.

 

Articolul  28.

Asociația poate avea personal remunerat.

 

 

CAPITOLUL VII.

DIZOLVAREA ASOCIAȚIEI

 

Articolul 28.

Asociația se dizolvă:

 1. de drept;
 2. prin hotărârea Adunării Generale;
 3. prin hotărâre judecătorească;

 

Articolul 29.

Asociația se dizolvă de drept prin:

a. imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă întimp de 3 luni de la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea scopului;

b. imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau Consiliului Director în conformitate cu statutul Asociației, dacă această situație durează mai mult de 1 an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuiau constituite;

c. reducerea numărului de membri sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

 

Articolul 30.

Asociația se poate dizolva si prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul, pentru a fi înscris în Registrul Asociațiilor si fundațiilor.

 

Articolul 31.

Asociația se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

a. când scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c. când Asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d. când Asociația a devenit insolvabilă;

e. dacă Asociația, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfășoare activități pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizații administrative prealabile, aceste activități nu vor putea fi inițiate, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obținerea autorizațiilor respective.

 

Articolul 32.

Dizolvarea Asociației are ca efect lichidarea acesteia în condițiile legii.

 

Articolul 33.

(1) Bunurile rămase în urma lichidării Asociației pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau public cu scop asemănător, conform legii, desemnate prin hotărârea Adunării Generale.

(2) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile mai sus aratate, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

(3) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

 

CAPITOLUL VIII.

 DISPOZIȚII FINALE

 

Articolul 34.

Prezentul statut este valabil pe toata durata de funcționare a Asociației, modificarea acestuia urmând a se face numai în formă scrisă și cu respectarea prezentului statut și a reglementărilor legale. Modificările aduse prezentului statut necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării Generale și votul a cel puțin jumătate din Membrii Fondatori .

 

Articolul 35.

Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare.

 

Prezentul statut s-a întocmit la Societatea Profesională Notarială Holbach Rozsa și autentificat în 1 (un) exemplar original, azi data autentificării 08.02.2018.

 

Statutul autentificat cu nr.508/08.02.2018 a fost rectificat la data de  01.03.2018 și la data de 06.03.2018, la Societatea Profesională Notarială Holbach Rozsa, cu 16/01.03.2018 și nr.19/06.03.2018.

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. Cikk

A Magyar Szülők Szövetség (a továbbiakban megnevezése: „Szövetség”) jogi személyként jegyzett, politikailag független, non-profit civil szervezet, amely a 246/2005 számú törvénnyel jóváhagyott, a szövetségek és alapítványok tekintetében hozott a 26/2000 számú kormányrendelet értelmében alakult, és amelynek alapító tagjai:

 1. Csíky Csengele román állampolgár, személyi igazolvány száma MS-682937 személyi száma: 2760108141033, lakcíme: Marosszentgyörgy község Tófalva 14-F szám, születési idő: 1976.01.08 születés helye: Sepsiszentgyörgy.

2.         Dácz Gábor, román állampolgár, személyi igazolvány száma MS-786264, személyi száma: 1740210312963 , lakcíme: Marosszentgyörgy község Tófalva 14-F szám, születési idő:  1974.02.10 születés helye: Varsolc község, Szilágy megye.

3.         György Annamária, román állampolgár, személyi igazolvány száma MS-735010, személyi száma: 2750630264366, lakcíme: Marosvásárhely, Márton Áron utca 19-4,  születési idő:  1975.06.30 születés helye: Marosvásárhely.

4.         Kajtár Kinga Tímea, román állampolgár, személyi igazolvány száma MS-627059, személyi száma: 2790130264408, lakcíme: Marosvásárhely, Nyár utca 28-B,1. lakrész,  születési idő:  1979.01.30., születés helye: Marosvásárhely.

5.         Szathmáry Zsolt István, román állampolgár, személyi igazolvány száma MS-558575, személyi száma: 1700512264364, lakcíme: Marosvásárhely, Argeșului utca 6-15  születési idő:  1970.05.12. születés helye: Marosvásárhely.

(javításra került 2018.03.01-én a 16/2018.03.01 számú javítási végzéssel)

 

2. Cikk

A Szövetség neve „Magyar Szülők Szövetsége”, az Igazságügyi Minisztérium által kiadott 164936 számú 2017.11.28-án kiadott bizonyítvány alapján.

 

 

3. Cikk

A Szövetség székhelye: Marosszentgyörgy község, Tófalva 14-F szám. A székhelyet a jövőben az Igazgatói Tanács döntésével lehet megváltoztatni.

 

 

4. Cikk

A Szövetség határozatlan időre jön létre, és a bírósági határozat jogi személyek bírósági nyilvántartásába való bejegyzésének dátumától lép érvénybe.

 

 

5. Cikk

A Szövetség fiókokat nyithat az ország más településeiben vagy más megyéiben, vagy külföldön, együttműködési kapcsolatokat létesíthet kül- vagy belföldi hasonló szervezetekkel, vagy kül- vagy belföldi szövetségekkel, intézményekkel, valamint jogi vagy fizikai személyekkel egyesülhet a kitűzött céljának elérése érdekében.

 

II. FEJEZET

A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS CÉLKITŰZÉSEI

 

6. Cikk

(1) A Szövetség tagjai kifejezik akaratukat, hogy a romániai oktatási intézményben magyar nyelven tanuló/tanult iskolás és iskola előtti oktatásban résztvevő gyerekek és ezek szüleinek érdekeinek képviseleti céljából szövetkezzenek.

 

(javításra került 2018.03.06-án a 19/2018.03.06. számú javítási végzéssel)

(2) A Szövetség a romániai magyar gyermekek és szülők érdekeit képviseli,  annak érdekében, hogy megfelelő anyanyelvi oktatásban részesülhessenek, lehetőségeiknek megfelelően, és hogy társadalmi és szakmai beilleszkedésük könnyebb legyen.

(3) Céljainak elérése érdekében a Szövetség a következő tevékenységeket javasolja:

 1. tanácsadás a Szövetség tagjainak, a Szövetség céljának megfelelően, más szakterületeken tevékenykedő szervezeteken keresztül is;

 

 1. a szövetség tagjainak érdekképviselete a Szövetség céljának megfelelően;

 

 1. tanácsadás a hatóságokhoz és bíróságokhoz intézett keresetek, kérések, petíciók és  védekezések bejelentésére és megfogalmazására;

 

 1. a hatóságok tevékenységénék felügyelete és támogatása konkrét Advocacy típusú eljárások révén (az Advocacy kifejezés alatt értjük egy elképzelés vagy ügy támogatását és promoválását; az Advocacy olyan, a Szövetség által végzett, tevékenységek összessége, amelyeknek célja a közpolitikai döntések befolyásolása az érdekelt szakterületeken);

 

 1. nyilvános  rendezvények és egyéb tudatosító tevékenységek szervezése a törvénynek megfelelően;
 2. képzések, szemináriumok, konferenciák, nyilvános viták, táborok, nyári iskolák szervezése;
 3. könyvek, folyóiratok, szórólapok, plakátok, brosúrák, számítógépes programok és egyéb információs anyagok előállítása, szerkesztése és terjesztése;
 4. romániai magyar gyerekek családjainak tájékoztatása, támogatása és tanácsadás biztosítása a gyerekek megfelelő tanítása és nevelése céljából;
 5. saját programok kidolgozása, valamint az állami és külföldi hatóságokkal együttműködve;
 6. támogatói és mecénási tevékenységek lebonyolítása;
 7. közvetlen gazdasági tevékenységek lebonyolítása az önfinanszírozás érdekében, a Szövetség céljainak megfelelően;
 8. egyéb olyan tevékenységek, amelyek hozzájárulnak a Szövetség céljának megvalósulásához, és amelyek nem járnak a törvény sérelmezéséve

 

III. FEJEZET

AZ EGYESÜLET VAGYONA

 

7. Cikk

A Szövetség kezdeti vagyona az alapító tagok hozzájárulásából áll, összesen 1000 lej.

 

8. Cikk

A Szövetség vagyonát adományok, támogatások, hozzájárulások, ingó és ingatlan vagyontárgyak, kölcsöntőkék, részvények, az országban vagy külföldről szerzett nemzeti és/vagy külföldi pénznemben, fizikai és jogi személyektől származó pénzalapok egészítik ki, melyek saját tevékenységből és a törvény által biztosított egyéb lehetőségekből származnak.

Minden adományt be kell  jegyezni egy adomány nyilvántartásba.

 

9. Cikk

Az alapító okiratban meghatározott célok elérése és a vagyona növelése érdekében, a Szövetség javakat, szerzői jogokat, know-how-t stb. szerezhet be vagy idegeníthet el, feltéve, hogy teljesíti kötelezettségeit, és él az ezekhez az eljárásokhoz kapcsolódó jogaival.

 

10. Cikk

A szövetség jövedelme a következőkből származhat:

 1. a jogi személy bejegyzési díja;
 2. az egyesület tagjainak tagsági díja, amelyet a Közgyűlésen határoznak meg, az Igazgatótanács javaslatára;
 3. tagok vagy más felek adományai, magán- vagy jogi személyek az országból vagy külföldről;
 4. saját kiadványainak értékesítése;
 5. adott esetben, a  szövetség által harmadik felekkel együttműködve szervezett kurzusokon, versenyeken vagy egyéb tudományos vagy kutatási tevékenységekben való részvételi díjak;
 6. az egyesület saját tevékenységéből származó jövedelem;
 7. az állami költségvetésből és/vagy a helyi költségvetésből szerzett források, a hatályos jogszabályoknak megfelelően;
 8. egyéb, a törvényes előírásoknak megfelelő úton megvalósított jövedelem.

 

11. Cikk

Minden ügyletet, szerződést, pénz- és értékátutalást, valamint bármely más, a Szövetség vagyonával kapcsolatos pénzügyi műveletet, az Igazgatótanács vagy az Elnök hagy jóvá, ezen alapító okiratban pontosított rendelkezéseknek megfelelően.

 

12. Cikk

A Szövetség Igazgatótanácsa visszautasíthat bármilyen,  elfogadhatatlan feltételekkel felajánlott adományt vagy ráhagyott javakat, vagy amelyek ellenkeznek a Szövetség célkitűzéseivel vagy ezen alapító okiratban összefoglalt rendelkezésekkel.

 

13. Cikk

A szövetség az országban vagy külföldön bármely banknál nyithat számlát, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

 

IV. FEJEZET

A SZÖVETSÉG TAGJAI

 

14. Cikk

A Szövetség tagjai lehetnek azok a romániai magánszemélyek, akiknek a gyerekei romániai felsőfokú, középfokot követő, de nem felsőfokú, középfokú, alapfokú vagy iskola-előkészítő oktatási intézményben tanulnak vagy tanultak, vagy olyan jogi személyek az országból, akik magyar szülői bizottságot alkotnak és fizetik a Szövetség által megállapított díjakat és hozzájárulásokat.

 

15. Cikk

A tagok lehetnek:

a. Alapító tagok – azok a személyek, akik tagsági minőségre tesznek szert a Szövetség alapításakor és a  alapító tagokként szerepelnek.

 

b. Szövetségi tagok – azok a személyek, akik erre a minőségre egy indokolt kérelem benyújtásával tesznek szert, amelyet intézhetnek a Közgyűléshez, az Igazgatótanácshoz vagy az Elnökhöz, akik  jogosultak új tagok felvételére. Elutasítás esetén a döntés meghozatalára felhatalmazottak egyike sem kötelezett, hogy indokolja döntését.

c. Tiszteletbeli tagok – azok a személyek, akik erre a minőségre a Közgyűlés javaslatára, az Igazgatótanács jóváhagyásával, az Egyesületnek nyújtott különleges szolgáltatásokat követően tesznek szert. A tiszteletbeli tagok nem rendelkeznek szavazati joggal a Közgyűlésen.

 

16. Cikk

A tagsági minőség elvész:

 1. elhalálozás, vagy, jogi személy esetében, megszüntetés esetén;
 2. ha a személy  a Szövetség elnökéhez intézett írásban lemond a tagságról;
 3. ha az Igazgatótanács döntést hoz a kizárásra, jelen alapító okirat vagy a belső rendszabályzat megsértése miatt, vagy bármilyen más okból kifolyólag, amely megsérti a Szövetség erkölcsi vagy anyagi érdekeit, az érintett személy előzetes értesítésével, akinek joga van írásban kifejezni saját álláspontját.

 

Az alapító tagsági minőség lemondás esetén vész el, ez esetben pedig, a többi alapító tag választhat a szövetség tagjai közül egy másik alapító tagot egyhangú szavazással.

 

V. FEJEZET

A SZÖVETSÉG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

 

17. Cikk

A Szövetség tagjai a következő jogokkal rendelkeznek:

 1. résztvehetnek a Közgyűléseken, hogy megvitassák a Szövetség szakterületével vagy hatékony működésével kapcsolatos kérdéseket;

 

 1. Szövetséget vezető tagokat választhatnak meg, vagy őket is megválaszthatják vezető tagoknak;
 2. jelezhetik a Szövetségnek a céljaival kapcsolatos kérdéseket, ezek promoválásának és megvédésének céljából;
 3. kiléphetnek a Szövetségből;
 4. szavazhatnak a Közgyűlésen;

 

 1. javaslatokat tehetnek a Szövetség tevékenységét, a begyűjtött pénzalap felhasználását és a vezetőség tevékenységét illetően;
 2. erkölcsi támogatást és segítséget kaphatnak a Szövetségtől kivételes esetekben (betegség, baleset, tűz, halál vagy családtag súlyos betegsége esetén) és minden olyan esetben, amelyek összhangban állnak az egyesület céljával.

 

 

18. Cikk

A Szövetség tagjainak kötelezettségei:

 1. tiszteletben tartani az alapító okiratot, a belső rendszabályt, a Szövetség vezetőségének döntéseit, és támogatni a Szövetség célkitűzéseinek elérését;

 

 1. nem okozhat erkölcsi vagy anyagi kárt a Szövetségnek;
 2. résztvenni, adott esetben, a közgyűléseken és/vagy az igazgatótanács ülésein;
 3. erkölcsileg támogatni a Szövetséget;
 4. befizetni a Közgyűlés által megállapított tagsági díjat.

 

19. Cikk

(1) A Szövetség tagjai nem felelnek személyesen a Szövetség tetteiért. A Szövetség saját vagyonával felel a tettei által harmadik feleknek okozott károkért.

 

(2) A vezetést illetően a felelősség az Igazgatótanácsra hárul.

 

VI. FEJEZET

VEZETŐSÉGI, ADMINISZTRATÍV ÉS ELLENŐRZŐ SZERVEK

 

20. cikk A Közgyűlés

(1) A Közgyűlés a Szövetséget irányító testülete, és a szövetség tagjaiból áll.

 

(2) A Közgyűlés a következő feladatokat látja el:

 1. megválasztja és visszavonhatja a szövetség Igazgatóságát;
 2. kiválasztja és kinevezi a Szövetség könyvvizsgálóját, vagy adott esetben a Szövetség könyvvizsgálói bizottságát;
 3. tiszteletbeli tagokat javasolhat a Szövetségnek;
 4. meghatározza a Szövetség stratégiáját és általános célkitűzéseit;
 5. jóváhagyja a bevételi és kiadási költségvetést és a mérleget;
 6. belföldi és külföldi leányvállalatok és fióktelepek nyitásáról dönt;
 7. a bevételi és kiadási költségvetést, a mérleget és az éves jelentéseket hagyja jóvá;

 

 1. jóváhagyja az Igazgatótanács éves jelentését és mentesítést ad;
 2. jóváhagyja a Cenzor éves jelentését, és mentesítést ad;
 3. jelen alapító okirat módosításáról dönt;
 4. a Szövetség feloszlatásáról és felszámolásáról, valamint a felszámolás utáni fennmaradó javak rendeltetéséről dönt;

 

 1. megválasztja a Szövetség elnökét;
 1. dönt a Szövetség bevételéről és ennek eredetéről;
 2. dönt az állami költségvetésből és/vagy a helyi költségvetésből származó forrásokról;
 3. meghatározza a tevékenység ütemezését;
 4. megszabja az éves tagsági díjat;
 5. elvégzi a törvény által előírt egyéb feladatokat.

 

21. Cikk

A Közgyűlést évente hívják össze kötelező módon és, szükség esetén, az év során annyi alkalommal, ahányszor szükséges, valamint az Igazgatótanács vagy a tagok legalább egyharmadának kérésére. A Közgyűlés ülésezésének napjait a Szövetség elnöke közli a tagokkal.

 

22. Cikk

(1) A Közgyűlés rendes ülésének összehívása az Igazgatótanács által, az elnökön keresztül, írásban, klasszikus módon (ajánlott levél) vagy elektronikus formában (e-mail, üzenetküldés vagy egyéb formák), legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt történik.

 

(2) Az összehívásban pontosítani kell a Közgyűlés ülésének napját, időpontját és helyszínét, valamint a napirendi pontokat.

 

23. Cikk

(1) A Közgyűlés akkor érvényes, ha a Szövetség összes tagjainak legalább egyharmada és az összes alapító tag jelen van; vagy, amennyiben a tagok száma több mint 200, az egyesület legalább 50 tagjának és az összes alapító tagnak jelen kell lennie.

 

(2) A Közgyűlés döntéseit a jelenlévő tagok többségi szavazatával hozza meg.

(3) Minden szövetségi tag - fizikai személy - jogosult egy szavazatra. Jogi személy esetében a szavazatok számát képviselő személyek számának függvényében határozza meg a Szövetség Igazgatótanácsa.

 

(4) Az alapító tagok vétójoggal rendelkeznek a Közgyűlésen hozott döntéseket illetően, vagyis, ha az alapító tagok legalább fele nem szavaz a meghozott döntés mellett, az elutasítottnak minősül.

(5) A tárgyalásokat és a meghozott döntéseket az Igazgatótanács által kinevezett titkár külön nyilvántartásba veszi.

(6) A Közgyűlés elnöklését a Szövetség elnöke végzi, vagy távollétében alelnöke, vagy ennek hiányában a legrégibb alapító tag.

 

(7) Azok a személyek, akik nem tagjai a Szövetségnek, az elnök vagy az Igazgatótanács jóváhagyásával meghívhatók a Közgyűlés üléseire.

(8) A Közgyűlésen meghozott döntések azokra a tagokra is érvényesek, akik nem vettek részt a Közgyűlésen, vagy ezek ellen szavaztak.

 

24. Cikk A szövetség elnöke

(1) Az elnök képviseli a Szövetséget és vezeti az Igazgatótanácsot.

(2) A Szövetség elnökét a Közgyűlés választja meg ötéves mandátumra. A mandátum megújítható. Az elnök szabadsága esetén az alelnök gyakorolja feladatait,  meghatalmazással.

 

(3) Az első elnököt a Szövetség alapító okiratában határozza meg.

(4) Az alelnököt az Igazgatótanács választja meg.

 

(5) A harmadik felekkel való kapcsolattartásban az elnök képviseli a Szövetséget, kezeli ennek bélyegzőjét és vezeti az Igazgatótanácsot. A Szövetség elnöke az Igazgatótanács ülésein  ügyvezetői szerepet tölt be, mivel kötelezettségei közé tartoznak azok a képviseleti és végrehajtási feladatok, melyekkel az Igazgatótanács bízza meg, általános vagy különleges megbízatás formájában.

Az Igazgatótanácsot összehívja és ülésein elnököl, valamint az igazságszolgáltatásban a Szövetséget és ennek valamennyi polgári jogát képviseli, 5000 eurónál kisebb értékű pénzügyi műveleteket engedélyez/olyan pénzügyi műveleteket és szerződéskötéseket engedélyez, melyek értéke nem haladja meg az 5.000 eurót/ partner / év, amelyben a Szövetség szerződő fél, és a következő hatásköröket tölti be:

 1. a Szövetség nevében szerződéseket vagy más jogügyleteket köt;
 2. tagok felvétele és kizárása;
 3. a Közgyűlés által meghatározott egyéb feladatokat lát el.

(6) Az elnököt a társulás az Igazgatótanács által megállapított juttatással fizetik ki.

 

 

25. Cikk Az Igazgatótanács

(1) Az Igazgatótanács a Szövetség végrehajtó szerve.

 

(2) A Szövetség tevékenységének első négy évében az Igazgatótanácsot a Szövetség alapító okiratában kinevezett alapító tagok alkotják. Az Igazgatótanács tagjainak számát a Közgyűlés 2022-től módosíthatja, új választás keretében.

 

 

(3) Ha bármely okból kifolyólag az Igazgatótanács bármely tagja nem tudja ezt a  minőségét fenntartani, az alapító tagok ennek helyettesítéséről fognak dönteni.

(4) Minden olyan személy, aki a Szövetség tagja legalább 3 hónapja, legkevesebb 25 éves vagy a választás napján tölti be ezt az életkort, és tagsági díja rendezett, az Igazgatóstanácsba beválasztható.

(5) Az Igazgatótanács biztosítja a Közgyűlés határozatainak végrehajtását, és dönt minden olyan kérdésről, amely a hatáskörébe tartozik.

(6) Az Igazgatótanács a Közgyűlés előtt felel tevékenységéért.

(7) Az Igazgatótanács minden tagja külön felelős a cselekedeteiért a jogszabályok vagy a kapott rendelkezések megsértése esetén.

 

(8) Az Igazgatótanács negyedévente ülésezik az elnök összehívására, és minden alkalommal, amikor szükséges, az Igazgatótanács tagjainak legalább egyharmada vagy az elnök által írásban benyújtott kérelem alapján.

(9) Az elnök hívja össze az Igazgatótanács tagjait az ülésekre, meghatározva a napirendet.

(10) A döntéseket a jelenlevő tagok szavazatainak többségével hozzák meg, feltéve, hogy az Igazgatótanács tagjainak legalább fele és az elnök jelen van.

(11) Az Igazgatótanács valamennyi döntését nyilvántartásba veszik, és azokat a jelenlevő tagok aláírják.

(12) Az Igazgatótanács tagjait négy évre választják, meghosszabbítás lehetőségével.

 

26. Cikk

(1) Az Igazgatótanács végrehajtja a Közgyűlés döntéseit, engedélyezi az 5.000 eurónál nagyobb összegű pénzügyi tranzakciókat és az 5.000 euró/partner/év értéket meghaladó szerződések megkötését, amelyben a Szövetség 50.000 euró feletti értékre szerződő fél.

(2) Az Igazgatóság a következő feladatokat is ellátja:

 

 1. a Közgyűlés elé terjeszti az elmúlt időszakra vonatkozó tevékenységi beszámolót, a bevételek és kiadások költségvetésének végrehajtását, a pénzügyi helyzetet, a Szövetség programjainak tervezetét;
 2. megtervezi az általános stratégiát és a programokat;
 3. a Szövetség nevében és rá vonatkozóan  jogügyleteket köt;
 4. jóváhagyja a Szövetség szervezeti felépítését és személyzeti politikáját;
 5. döntést hoz a tagok felvételéről és kizárásáról;

 

 1. kidolgozza a belső működési szabályzatot;

 

 1. megválassza és kinevezi a könyvvizsgálót;
 2.  leányvállalatot hoz létre;
 3. Az Igazgatótanács megbízhat egy vagy több személyt végrehajtói szereppel, beleértve azokat a személyeket is, akik nem társultak a Szövetséghez, vagy idegenek, a Szövetség nevében jogügyleteket kötni, vagy bármely egyéb, a törvény vagy az alapító okirat által előírt feladatok elvégzésével.
 4. a Közgyűlés által meghatározott bármely más feladatot elvégez.

(3) Az Igazgatótanács saját belső működési szabályzatot dolgozhat ki.

(4) Az Igazgatótanács tagjait a Szövetség a Közgyűlés által meghatározott juttatással fizetheti ki.

 

 

27. Cikk A könyvvizsgáló

(1) A Szövetség pénzügyi és számviteli tevékenységének ellenőrzését a Közgyűlés által 2 évre kinevezett könyvvizsgáló végzi. A könyvvizsgáló lehet egy Szövetségen kívül személy is.

 

(2) A könyvvizsgáló biztosítja a Szövetség pénzügyi ellenőrzését, és szavazati jog nélkül részt vehet az Igazgatótanács ülésein. Szükség esetén a Közgyűlés dönthet úgy, hogy létrehoz egy háromtagú Könyvvizsgáló bizottságot, amely átveszi a Szövetség tevékenységének ellenőrzését. A könyvvizsgáló bizottság tagjai között egy okleveles könyvvizsgálónak is kell lennie.

 

    a. A könyvvizsgáló feladatai a következők:

i. imegvizsgálni a Szövetség vagyonának kezelését;

 

ii. jelentéseket készíteni és azokat a Közgyűlés elé terjeszteni;

iii. ellátni a Közgyűlés és a törvény által meghatározott bármely egyéb feladatot.

 

(2) A könyvvizsgáló évente jelentést tesz a Közgyűlésnek.

 

28. Cikk

A szövetség fizetett személyzettel rendelkezhet.

 

 

VII. FEJEZET

A SZÖVETSÉG MEGSZÜNTETÉSE

 

28. Cikk

A szövetség megszűnik:

 • a) a törvény által;
 • b) a Közgyűlés határozata által;
 • c) bírósági végzéssel.

 

29. Cikk

A szövetség jogszerűen megszűnik:

 1. a cél elérésének lehetetlensége esetén, amelynek céljából létrehozták,amennyiben ezen tény megállapításának időpontjától számított három hónapon belül nem változik meg a cél;
 2. a Közgyűlésnek vagy az Igazgatótanácsnak a Szövetség alapító okiratával összhangban való létrehozásának lehetetlensége, ha ez a helyzet több mint egy évig tart attól az időponttól kezdve, amikortól az alapító okiratban előírtak szerint a Közgyűlést vagy adott esetben az Igazgatótanácsot létre kellett volna hozni;
 3. a tagok számának a törvény által meghatározott határérték alá való csökkenésével, ha három hónapig nem egészítődik ki.

 

30. Cikk

A Szövetséget a Közgyűlés határozata is feloszthatja. A beszüntetési tárgyalás napjától számított 15 napon belül a jegyzőkönyvet eredeti formájában a székhely szerinti bírósághoz kell benyújtani, hogy azt az Egyesületek és Alapítványok nyilvántartásába vegyék.

 

 

31. Cikk

A Szövetség bírósági végzéssel megszüntethető, bármely érdekelt személy kérésére:

 1. ha a Szövetség célja vagy tevékenysége törvénybe ütköző vagy a közrenddel ellenkező;
 2. ha a cél megvalósításának módja törvénybe ütköző vagy a közrenddel ellenkező;
 3. ha a Szövetség más célra törekszik, mint amelyre létrehozták;
 4. ha a Szövetség fizetésképtelenné vált;
 5. ha a Szövetség kitűzött céljainak természeténél fogva olyan tevékenységeket tervez végezni, amelyekre, a törvény értelmében, előzetes hivatalos engedélyekre van szükség, ezeket a tevékenységeket a feloszlatásról szóló bírósági szankció értelmében nem lehet elindítani, csak a megfelelő engedélyek megszerzése után.

 

32. Cikk

A Szövetség feloszlása törvény szerinti felszámolást von maga után.

 

33. Cikk

(1) A Szövetség felszámolásának eredményeként megmaradó javak átruházhatók a jogszabályoknak megfelelően, a Közgyűlés által kijelölt, hasonló célú magán vagy jogi személyekre.

(2) Ha a felszámolástól számított 6 hónapon belül a felszámolóknak nem sikerült átruházniuk a javakat a fenti feltételeknek megfelelően, a felszámolás után hátramaradt javakat az illetékes bíróság egy azonos vagy hasonló célú jogi személynek ítéli oda.

 

(3) A javak átadásának időpontja az átadás-átvételi jegyzőkönyv kiállításának időpontja, ha ez utóbbiban nem határoztak meg későbbi időpontot.

 

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

35. Cikk

Ez az alapító okirat a Szövetség működésének teljes időtartamára  hatályos, és ezt módosítani csak írásban, a jelen alapító okirat és a jogszabályok tiszteletben tartásával lehet. A jelen alapító okirat módosításához a Közgyűlésen szavazók szavazatainak kétharmadára és az alapító tagok szavazatainak legalább felére van szükség.

 

 

36. Cikk

Ezen alapító okiratba foglalt rendelkezéseket további hatályos jogszabályok egészítik ki.

 

Kiállítva és hitelesítve egy eredeti példányban, a Holbach Rozsa Közjegyzői Szakmai Társaságnál ma, 2018. 02. 02.-én a hitelesítés napján.

 

 

Az 508/2018.02.08-as számon hitelesített Alapító okirat javításra került 2018.03.01.-én és 2018.03.06-án, a 16/2018.03.01 és 19/2018.03.06 hitelesítéssel a Holbach Rozsa Közjegyzői Szakmai Társaságnál.